INKOSI YAMAKHOSI - Awake My Soul (Zulu)

Ukuhumushwa ngesiZulu okusemthethweni
(Awake My Soul)

Umculo namagama awo: Brooke Ligertwood
Kuhumushwe ngu: Pru Ndimande & Nonhlanhla Ndimande

IVESI 1 :

Kunomsindo Engiwuthandayo
Umsindo wengubo yoMsindisi
Uma engena egumbini lapho kukhulekwa khona
Lapho sizwa indumiso Uzwa ukukholwa

IVESI 2:

Kunomsindo Engiwuthandayo
Umsindo wengubo yoMsindisi
Uma engena egumbini lapho kukhulekwa khona
Lapho sizwa indumiso Uzwa ukukholwa

IKHORASI 1:

Vuka mphefumulo wami ucule
Cula indumiso Zakh' umemeze
Cula indumiso Zakh' umemeze

IVESI 3:

Kunomsind' oguqula izinto
Umsindo wabantu bakhe beguqile
O vuka nawe ozelayo
Yisikhathi sokumkhonza

ISIXHUMO:

Ngenkath' enyakaza
Ngenkath' sithandaza
Lapho kwakum' khona udonga sekuma indlela
Lapho zonk' izithembiso zingu-amen

Ngenkath' enyakaza
Ungenz' iphutha
Amathumb' esihogo aqale ukuzamazama
Nonke dumisan' iNkosi, Nonke dumisan' iNgonyama

OPTIONAL AD-LIB:

He O
Ngenis' iNkosi ngekazimulo
He O
Guqan' ngamadolo niMdumise
He O
Indumiso yakhemmayiphakame ngayibambi

© 2019 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7139472
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request