Vuka Mphefumlo Wam - Awake My Soul (Xhosa)

Umtoliko ovumelekileyo WesiXhosa
(Awake My Soul)

Umculo Namazwi Engoma ka: Brooke Ligertwood
Abatoliki Bengoma: Unathi B. Guma, Zintle Faltein-Maqubela no Zikisa
Maqubela

IVESI 1:

Kukho isandi end'thand' uk'siva
Singqi sengubo yomSindis'
Engena egumbhini aph' abantu bethandaza
Apho siv' iindumiso Yena uva ukholo

IVESI 2:

Kukho isandi end'thand' uk'siva
'Singqi sengubo yomSindis'
Engena egumbhini aph' abantu bethandaza
Apho siv' iindumiso Yena uva ukholo

IKHORASI:

Vuk' ucule mphefumlo wam
Cul' iindumiso Zakhe
Cul' iindumiso Zakhe

IVESI 3:

Kukho isand' es'guqul' izinto
'Sandi sabantu Bakhe beguqile
Vukani nina niseb'thongwen
Lixesha lokumdumisa

UKUNYUKA:

Xa ebonakala
Xa sithandaza
Apho bekume idonga ngoku kume indlela
'Apho izithembiso ngu amen

Xa eshukuma
Akukho'mpazamo
Kushukum' izibilini esihogweni
Bayethe Nkosi bayethe Kumkani

INTETHO ENGALUNGISELELWANGA:

Hey Oh
Vumela uKumkani angene
Hey Oh
Ziphose phantsi ngamadolo umnqule
Hey Oh
Indumiso Yakhe mayinyuke

© 2019 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7139465
Onke amalungelo agciniwe. Ilungelo lobunikazi
bamazwe ngamazwe likhuselwe. Isetyenziswa ngemvume kuphela.
Umnxeba: +61 2 8853 5300
Imeyili: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request