วญิ ญาณขา้ ฟื้น - Awake My Soul (Thai)

คำแปลภำษำไทยอย่ำงเป็นทำงกำร
(AWAKE MY SOUL)

เนอื้ รอ้ งและทำนอง โดย Brooke Ligertwood
แปล โดย Nick Rattana

VERSE 1:

มเี พยี งหนึ่งเสยี งทขี่ า้ ชอบฟัง
เพยี งหนงึ่ เสียงเมื่อพระองคน์ นั้ ทรง
เดนิ เขา้ มาหอ้ งอธิษฐาน เมอื่ เราสรรเสรญิ
ทรงได้ยนิ ความเชื่อของพวกเรา

VERSE 2:

มเี พยี งหนึ่งเสยี งทขี่ า้ ชอบฟัง
เพยี งหนงึ่ เสียงเมื่อพระองคน์ นั้ ทรง
เดนิ เขา้ มาหอ้ งอธิษฐาน นมสั การ
ทรงได้ยนิ ความเชื่อของพวกเรา

CHORUS:

วญิ ญาณขา้ ฟื้นขนึ้ มา
รอ้ งสรรเสรญิ พระองค ์
รอ้ งสรรเสรญิ พระองค

VERSE 3:

มเี พยี งหนึ่งเสยี งทเี่ ปลยี่ นทุกสงิ่
เป็ นเสยี งททีุ่กหวั เข่ากม้ ลงกราบ
ตนื่ ขนึ้ มานี่เป็ นเวลา
สรรเสรญิ พระบดิ า

BRIDGE:

เมอื่ เรารอ้ งทูล
พระองคน์ าไป
กาแพงยงิ่ ใหญ่ต้องพงั ทลาย
เมอื่ ทุกพระสญั ญาคอื เอเมน

ไม่มพี ลาดไป
เมอื่ พระองคน์ า
บงึ ไฟเรมิ่ กลวั และเรมิ่ ไหวหวนั่
สรรเสรญิ พระเจา้ สรรเสรญิ ราชา

OPTIONAL AD LIB:

เฮ้ โฮ้
ราชาแห่งพระสริ ใิ หพ้ ระองคม์ า
เฮ้ โฮ้
กม้ ลงกราบพระองคน์ มสั การ
เฮ้ โฮ้
รอ้ งสรรเสรญิ ยกย่ององคพ์ ระบดิ า

© 2017 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7139471
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request