BONA UKUKHANYA - See The Light (Xhosa)

Umtoliko ovumelekileyo WesiXhosa
(See The Light)

Umculo Namazwi Engoma ka: Ben Fielding no Reuben Morgan
Abatoliki Bengoma: Nwabisa Mbelekana, Zintle Faltein-Maqubela

IVESI 1:

Vuka mphefumlo
Ukhumbule
Wasus’ isono sam
Wasingcwaba

IKHORASI:

Ayisendim ophilay'
NguYesu ophila kum
Ndand'file esonweni sam
Wandivusa
Ndabon' uku'khanya

IVESI 2:

And’sayi kuqhayisa
Ingenguw' umnqamlezo
Osindisi impilo yam
Konk' okunye kuyilahleko

IVESI 3:

Ukoyika
Akundibambanga
He Kufa
Luph' ulwamvila lwakho

UKUNYUKA:

Konke
Konk' uk'zukisa wena

© 2019 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7138904
Onke amalungelo agciniwe. Ilungelo lobunikazi
bamazwe ngamazwe likhuselwe. Isetyenziswa ngemvume
kuphela.
Umnxeba: +61 2 8853 5300
Imeyili: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request