AKEKHO OMNYE NGAPHANDLE KWAKHO - No One But You (Xhosa)

Umtoliko ovumelekileyo WesiXhosa
(No One But You)

Umculo Namazwi Engoma ka: Aodhan King no Scott Ligertwood
Abatoliki Bengoma: Nwabisa Mbelekana, Zintle Faltein-Maqubela

IVESI 1:

Nguban' ojik' intliziyo
Andivuselele
Nguban' ophath' ihlabathi
Aphinde and'sondeze

IVESI 2:

Ngubani onondihlaziya
And'thande ngok'pheleleyo
Nguban' olawula ilizwe
Aphind' ahambe nam

IKHORASI:

Nguwe wedwa
Nguwe wedwa

IVESI 3:

Owenz' amalungis' agqame
Ngenceb' avuli ndlela
Wandithanda nd'sebumnyameni
Ngeendlela ez'hlukile

EMVA KWE-KHORASI:

Ndocula ngothando
Soze ndonele
Ndifuna Wena
Nkosi yomphefumlo wam
Yentliziyo yam
Yesu nguwe

UKUNYUKA:

Yiv' ulwandle l'gquma
Bon' izulu l'khanya
Zonk' iintliziy'
Z'culel' iNkosi
Yiva amaty' ehlabelela
Bon' iintaba z'khothama
Zonk' iintliziy'
Z'dumis' iNkosi

© 2019 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7138898
Onke amalungelo agciniwe. Ilungelo lobunikazi
bamazwe ngamazwe likhuselwe. Isetyenziswa ngemvume
kuphela.
Umnxeba: +61 2 8853 5300
Imeyili: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request