AKHEKHO NGAPHANDLE KWAKHO - No One But You (Zulu)

Ukuhumushwa ngesiZulu okusemthethweni
(No One But You)

Umculo namagama awo: Scott Ligertwood, Aodhan King & Brooke Ligertwood
Kuhumushwe ngu Nonhlanhla Ndimande and Prudentia Ndimande

IVESI 1:

Nguban' ongancibilikis' inhliziyo
Akhulume ukuphile kumi
Uban' ongazungezis' umhlaba
Futh' angibamb' eduze

IVESI 2:

Uban' ongangisesha
Angithande ngenhliziyo yonke
Uban' olawula eng'kubonayo
Futhi ahambe nami

IKHORASI:

Akhekho Ngaphandle Kwakho
Akhekho Ngaphandle Kwakho

IVESI 3:

Uban' owenze abalungilleyo
Owavula indlela yam' ngomusa
Ongithandayo ngamahova ami amnyama
Ngezindlela ezahlukene

POST-CHORUS:

Ngizohlabelela ngothando Lwakhe
Angithole ngokwanele
Ngifuna nje wena
Nkos' yomphefumulo wam'
Nkos' yenhliziyo yam'
Jesu Nguwe

ISIXHUMO:

Yizwa izilwandle zigubha
Bhek' izibhakabhaka zikhanya
Zonke inhliziyo
Zihubela iNkosi
Yizwa amadwal' ekhala
Bhek' izintaba zikhothama
Zonke ihliziyo ziyeza
Ukukhonza iNkosi

© 2019 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7138899
Amalungelo agodliwe. Ukukopishwa kuvikelwe umhlaba wonke.
Kumele uthole imvume.
Inombolo yocingo: +61 2 8853 5300
I-imeyili: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request