INKOSI YAMAKHOSI - King of Kings (Zulu)

Ukuhumushwa ngesiZulu okusemthethweni
(King of Kings)

Umculo namagama awo: Brooke Ligertwood, Scott Ligertwood & Jason Ingram
Kuhumushwe ngu: Ntando Mlambo

IVESI 1:

Sasilindile eb’mnyameni
Kungekh’themba
Kungekh’kukhanya
Usuk' ezulwini ugijima
Kwakunomusa emehlwen' Akho

Ukufez' umthetho nabaprofethi
Kwintombi kwafika iLizwi
Evel' esihlalwen' sob'khosi
Waya emkunjin' engcolile

IKHORASI 1:

Dumisa uYise
Dumisa iNdodana
Dumisa uMoya
Umthath' munye
UbuKhosi
oMkhulu
Dumisa njalo iNkosi yamaKhosi

IVESI 2:

Ukwambula umbus' ozayo
Nokubuyisa 'balahlekile
Ukuhlenga yonke indalo
Awudelelanga isiphambano

Nase k'hluphekeni kwakho
Wabon' elinye icala
Ukwazi lokhu 'kusindiswa kwethu
UJesu ngenxa yethu Wafa

IVESI 3:

Nokusa owavuka ngakho
Izulu lonke labamb' umoya
Kuze kube lelotshe lasuswa
iWundlu linqobe ukufa

Nabafiley' bavuka emathuneni
Izingelosi zamangala
Im'phefumul' yababezile
KuBaba zibuyiselwe

IVESI 4:

iBandla likaKristu lazalwa
uMoya wavutha amalangabi
Manje iqiniso lak'dala
Alisoz' liguqe, alisoz' liphele

Ngegazi lakhe neGama
Inkululek' Yakhe eyami
Ngothando 'kaJesu Kristu
Owaletha uk'vuswa kwami

© 2019 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7138281
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request