KUMKANI YEEKUMKANI - King Of Kings (Xhosa)


Umtoliko ovumelekileyo WesiXhosa
(King Of Kings)

Umculo Namazwi Engoma ka: Brooke Ligertwood, Scott Ligertwood & Jason Ingram
Abatoliki Bengoma: Nwabisa Mbelekana, Zintle Faltein-Maqubela

IVESI 1:

Sas’lindile ebumnyameni
Singenathemba
Singena k’khanya
De waphum’ ezulwini 

Unenceba’ emehlwen’ wakho
Uk’fezekisa umthetho
Laz’ilizw entombini
Suk’ etronini yozuko
Waza eluthulini

IKHORASI:

Dumis' uYise
Dumis' uNyana
Dumis' uMoya, Ziqu zintathu
Thixo wozuko
Kumkani
Dumis' iNkosi yamakhosi 

IVESI 2:

Uk'tyhil' ubukumkani
Nok'buyisa abalahleki
Uk'hlawul' indalo yonke
Zang' uw'zond' umnqamlezo 

Nasebunzimeni
Wabona ixa el'zayo
Uwazi ngosindiso
Yesu wafa ngenxa yethu

IVESI 3:

Ngentsas' oowavuka
Amazulu alinda
De ilitye laqengqwa
Kub'imvan' inqob'ukufa 

Abafileyo bavuka
Zamangala iingelosi
Yonk'im'phefumlo ezayo
KuYise ivuselelwe 

IVESI 4:

Laazalw' ibandla l'kaKristu
uMoya Wabas' umlilo
Ngoko elivangeli
Soze l'gobe soze l'tyhafe

Ngegazi nangegama
Mna ndikhululekile
Ngothando luka Yesu
Ondivuseleleyo

© 2019 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7135137
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5300 Fx: +61 2 8846 4625
Imeyili: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request