จอมราชา - King Of Kings (Thai)คำแปลภาษาไทยอย่างเป็นทางการ
(King Of Kings)

เนื้อร้องและทำนอง โดย: Brooke Ligertwood, Scott Ligertwood & Jason Ingram
แปล โดย : Nick Rattana

VERSE 1:

ในความมืดมน เรานั้นเฝ้ารอ
ไร้ความหวัง หมดหนทาง
จากสวรรค์พระองค์นั้นลงมา
ทรงมองข้าด้วยพระเมตตา

เพื่อให้เป็นไปตามน้ำพระทัย
พระองค์ให้พระบุตรลงมา
จากบัลลังก์เปี่ยมด้วยพระสิริ
ทรงบังเกิดอยู่ในรางหญ้

CHORUS:

สรรเสริญพระเจ้า
พระบิดา
สรรเสริญพระบุตร พระวิญญาณ
โอ้ พระเจ้าแห่ง
พระสิริ
สรรเสริญนิรันดร์แด่องค์จอมราชา 

VERSE 2:

เพื่อคืนดีให้ผู้หลงหายไป
และเพื่อให้แผ่นดินลงมา
เพื่อทุกสิ่งจะได้รับการไถ่
ทรงรับไว้กางเขนหนักหนา 

พระองค์ทรงเห็นที่สิ้นสุด
แม้ในความทุกข์ทรมาน
ทรงรับรู้นี่คือหนทางเดียว
พระเยซูจึงทรงยอมตาย 

VERSE 3:

และในเช้าที่พระองค์ฟื้น
ทั้งสวรรค์ต้องหยุดหายใจ
และก้อนหินต้องถูกเคลื่อนไป
เพราะลูกแกะชนะความตาย 

ผู้ที่ตายไปกลับฟื้นมา
ทูตสวรรค์ยืนขึ้นสรรเสริญ
แด่วิญญาณผู้ที่เคยมา
พระบิดาเยียวยากลับคืน 

VERSE 4:

คริสตจักรพระคริสต์เริ่มเกิด
พระวิญญาณได้จุดดวงไฟ
และความจริงชีวิตพระองค์
ไม่ล้มลง ไม่สิ้นไป 

ด้วยโลหิตและในพระนาม
ในเสรีนั้นข้าเป็นไท
เพราะความรักในพระเยซู
ผู้ฟื้นคืนชีวิตข้าใหม่

© 2019 Hillsong Music Publishing
CCLI: 7135136
PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625
E-mail: publishing@hillsong.com

Have more questions? Submit a request